תקנון האתר בשם cohenshelly.com תנאי שימוש

עורכת: שלי כהן  

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים, אנא קרא תנאים אלה בעיון.

השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תקנון האתר. (האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד).

 

 1. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ או שיווק או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים.

 

 1. השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש.

 

 1. הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי להסתמך עליו. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.

 

 1. מפעילי האתר, החברות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא יישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.

 

 1. שום אינפורמציה המופיעה באתר וברשתות החברתיות הקשורות אליו, אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ.

 

 1. מפעילי האתר אינם מתחייבים לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מידיים או מתמשכים.

 

 1. הפרטים, המידע ו/או הנתונים שבאתר זה, התקבלו, בחלקם, מצדדים שלישיים – מפעילים, בתי עסק ומסחר וכן מאתרים אחרים ועל כן, אין האתר מתחייב לגבי נכונותם, אמינותם, שלמותם ו/או מידת דיוקם.

 

 1. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, חלקם מופעלים ע"י צדדים שלישיים לגביהם, אין לאתר הזה ולמפעיליו כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתר ומפעיליו לא יישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים אלו ל/ימוש, או הסתמכות על המידע שבהם.

 

 1. מנהל האתר אינו אחראי לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולות ותוצאותיה הינה על המשתמש.

 

 1. יכול והאתר יאפשר הורדת תוכנות, האתר אינו אחראי לנזקים העשויים להיגרם מהורדת התוכנות, השימוש בהם והפעלתם לרבות, "הדבקות" בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם. שימוש בתוכנות מחייב רכישת/קבלת רישיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתר בכדי לאשר השימוש בהם אלא, בהסכמה ובקבלת רישיון מבעלי התוכנה.

 

 1. האתר מאפשר העברת מסרים ע"י הגולשים. תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והאתר לא יישא כל אחריות בגינם. אין לעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. הנהלת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

 

 1. השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.

 

 1. האתר יוכל להפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמש באתר לצורך ניתוח והתאמה של צרכי המשתמש הספציפי והאחרים וכן, רשאי להעביר את המידע לכל צד שלישי כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדית ולצורך מתן שירות יעיל למוסר המידע.

 

 1. בעצם שימושך באתר והרשמתך אליו, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא.

 

 1. מנהל האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

 

 1. מנהל האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו/או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.

 

 1. אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד.

 

 

 1. דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

 

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו.

 

מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר יודיע המשתמש מיידית על כך למנהל האתר דרך דף צור קשר. כמו כן מוסכם כי בעלי האתר ומנהליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר.

 

המשתמש מתחייב שלא יהיו לא טענות, תביעות או מענות כלפי בעלי האתר ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר. עם זאת מתחייב האתר, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

 

הרשמה

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.

 

הצהרת המשתמש

ידוע לי כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

 

כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתר בלבד.

 

מנהל האתר לא יהיו אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מנהל האתר אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

הנך מאשר כי בעלי ומנהלי האתר ומי מטעמם אינם אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש, נפשי, כספי או אחר, ישיר או עקיף, שעשוי לנבוע משימוש באתר. מוסכם מראש כי השימוש באתר באחריותך הבלעדית.

 

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר ובעל הזכויות.

 

בעלות וזכויות קניין רוחני

האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים“), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של שלי כהן.

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של שלי כהן או של צד שלישי, אשר הרשה לשלי כהן להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לשלי כהן בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור שלי כהן לכך מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור, שמה של שלי כהן וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין שלי כהן, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של שלי כהן ואין לעשות בהם כל שימוש.

 

שונות

תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין שלי כהן.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין שלי כהן בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהל האתר במייל: contact.cohenshelly@gmail.com

 

 

תקנון האתר בנוגע לרכישת מוצרים

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שבצידן:

“המוצר” – שמנים אתריים, תוספי תזונה ופורמולות טבעיות, תכשיטי ארומתרפיה, מחברת הכרת תודה, מארז שמן אתרי ושרשרת.

 

“מלאי הספק”–  מוצרים שהספק מחזיק ברשותו  בפועל לשם מכירה ללקוחותיו במועד בו מבוצעת הזמנה.

 

“הספק” –   שלי כהן, יחזקאל 16 תל אביב

 

“אתר” או “אתר הספק” – תוכנת מחשב שפיתח הספק ו/או שפותחה עבורו ליישום באמצעות מכשיר סלולרי ו/או טאבלט ו/או מחשב באמצעותה ניתן לבצע הזמנה של המוצר ממלאי הספק בטריטוריה של ישראל בלבד לשם משלוח ישירות למען שלקוח מציין בהזמנה.   www.cohenshelly.com

 

“לקוח/ה” או “משתמש/ת” –   אדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

 

“מחשבי הספק” –  המחשבים אשר יופעלו על ידי הספק ו/או עבור הספק עליהם מותקנת התוכנה שמאפשרת את השימוש באתר

 

הוראות כלליות:

השימוש באתר הספק והרכישות המתבצעות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ושימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד.

לקוחה המבצעת רכישה של מוצר באמצעות שימוש באתר מאשרת בכך שהרכישה כפופה לתנאים הנקובים בתקנון זה. לפיכך, לקוחה שאינה מסכימה לתנאי מתנאי התקנון, מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר וכן שירותי המשלוח מוצעים ע”י הספק ועל ידי חברות צד שלישי ובטריטוריה של מדינת ישראל בלבד. בשל כך, לספק אין כל אחריות על טיב המוצר והשירות הינה בהתאם לאמור בתקנון זה.

מובהר בזאת כי מסירת מוצר שהוזמן לכתובת שמסרה הלקוחה, גם אם לא נמסר המוצר לידי הלקוחה אלא למי שנמצא בכתובת שמסרה הלקוחה, תחשב כמסירה לכל דבר וענין.

זכאות להשתמש באתר תהא:

לכל מי שמלאו לו 18 שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

לכל מי שברשותו חשבון דואר אלקטרוני (Email) תקין ופעיל שפרטיו האישיים מולאו נאמנה בביצוע הליך הקנייה באתר, ובכלל זה: כתובת, תעודת זהות, טלפון.

לכל מי שהינו בעל כתובת בישראל.

לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

הספק שומר לעצמו את הזכות בכל מקרה של ספק לגבי קיום התנאים הנ”ל, גם לאחר שהושלם הליך ההזמנה, לעכב ו/או לבטל את הרכישה ולא יראו בכך הפרת התחייבותו כלפי הלקוחה. יחד עם זאת הספק אינו נושא בכל אחריות להזמנה שבוצעה וסופקה, כאשר נעשה שימוש באמצעי תשלום שלא על ידי בעל אמצעי התשלום.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה רשאי הספק למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

מסירת פרטים שגויים במתכוון;

ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

הליך הרכישה באתר:

לרכישת מוצר באמצעות האתר יש לבחור את המוצר ולמלא את כל הפרטים הנדרשים, לרבות, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, גיל, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

התשלום יכול להתבצע באמצעות PayPal או בכרטיסי אשראי מסוג: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד, ישראכרט ואמריקן אקספרס וכל אמצעי תשלום כפי שהספק יחליט עליו. לספק הרשות לשנות את מגוון אמצעי התשלום, ללא כל הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר ייחשב לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי חברת כרטיס האשראי שפרטיו הוזנו כדי לבצע תשלום, ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והספק יחל בתהליך של משלוח המוצר ללקוחה. הספק אינו נושא בכל אחריות לכך שמכל סיבה שהיא לא תאושר ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי.

למען הסר ספק, רק התיעוד במחשבי הספק אליהם מוזן המידע של הלקוחה העושה שימוש באתר יהווה ראיה חלוטה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע”י הלקוחה.

אישור סופי כי ההזמנה נקלטה יישלח ללקוחה רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה וקבלת אישור מחברת האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי.

הספק אינו נושא באחריות לכל כשל בביצוע ההזמנה שתולדתו הפסקות חשמל תקלות בקווי בזק או ברשת סלולרית ו/או כל תקלה שאינה בשליטתו המלאה של הספק.

מנין הימים למשלוח הזמנה יחל מיום העסקים הראשון שלאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

הספק מבקש להדגיש כי מסירת ומילוי פרטים כוזבים בכל תהליך ביצוע ההזמנה עלול להוות עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי, הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע”י הספק. במקרה כזה, הלקוחה תקבל הודעה מתאימה. ככל שהלקוחה תהיה מעוניינת להשלים את ההזמנה, על הלקוחה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של הספק בתוך 3 ימים, וככל ויוסדר המחדל של אי אישור אמצעי התשלום, הספק יאשר את ההזמנה בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת כרטיסי אשראי.

 

פרטי משתמש:

לצורך ביצוע פעולות באתר, לרבות הזמנת משלוחים (מוגדר להלן), יהא על הלקוחה לספק את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון, כתובת למשלוח, ודואר אלקטרוני (ככל שתבחר להזין) (להלן: “פרטי הלקוחה”) זאת לצורך יצירת קשר עמך, אימות ההזמנה (מוגדרת להלן) וביצוע המשלוח.

פרטי האשראי אותם תספק הלקוחה לצורך ביצוע ההזמנה אינם נשמרים ע”י הספק, והינם מועברים ישירות לחברת סליקה חיצונית לצורך ביצוע תשלום התמורה (מוגדרת להלן) לספק.

מובהר, כי הלקוחה מוסרת לספק את פרטי המשתמש שלה מרצונה ובהסכמתה המלאה, לפני כל ביצוע הזמנה (כמפורט מטה), וידוע לה כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

הספק יעשה ככל שביכולתו על מנת להגן על פרטי המשתמש הנמסרים באתר לצורך ביצוע הזמנות באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שנימסר לספק, מסכימה הלקוחה בזאת כי לא תהיה לה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הספק והנהלת האתר.

מובהר, כי הספק לא יעשה בפרטי המשתמשת שימוש כלשהו בניגוד למטרה לשמה נמסרו פרטי המשתמש, וכי שימוש כאמור יהא בהתאם למדיניות הפרטיות של הספק, הניתנת לעיון (לינק: “מדיניות הפרטיות“). מובהר כי שימוש בשירותים מחייב את הסכמת המשתמשת למדיניות הפרטיות.

 

תמורה ומדיניות מחירים:

המחיר אותו תחויב הלקוחה לשלם לספק בגין ההזמנה אותה הזמינה (להלן: “התמורה”) הנו מחיר המשלוח הסופי המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה, הכולל את כל המוצרים בהזמנה (הכוללים מס ערך מוסף (מע”מ)) ודמי משלוח.

דמי משלוח – כאמור לעיל, כל הזמנה תחויב בדמי משלוח, אך במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יעלה על מחיר מינימום כפי שייקבע ע”י הספק, ככל שייקבע על ידי הספק בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לא תחויב המשתמשת בדמי משלוח, אך מובהר, כי במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יהא נמוך ממחיר המינימום כאמור לעיל, אזי יתווספו דמי המשלוח למחיר הכולל של המוצרים בהזמנה, וייחשבו כחלק מהתמורה הנדרשת לתשלום.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים והמבצעים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש. למען הסר ספק, שינוי מחיר או שינוי מבצע כאמור לא ישפיע על הזמנות שהתקבלו על ידי הספק לפני השינוי גם אם טרם נשלחו ללקוחה. כמו כן, הספק שומר לעצמו את הזכות לקבוע מבצעים ביחס למשתמשים מסוימים, לרבות במסגרת שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק.

מובהר, כי תשלום התמורה לספק ע”י המשתמשת תתבצע באתר בלבד באמצעות פייפאל (PayPal) ו/או באמצעות חברת סליקה חיצונית ו/או בדרך אחרת, הכל כפי שיחליט הספק, בהתאם להוראותיו, כפי שיימסרו ו/או יצוינו באתר, מעת לעת.

המשתמשת מתחייבת להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.

 

רכישה דרך האתר:

השימוש באתר והזמנת מוצרים דרכו הינה לבני 18 ומעלה, המחזיקים בכרטיס אשראי בתוקף.

ביצוע הזמנה באתר דורשת מהמזמין להזין פרטים אישיים בסיסים לטובת ההזמנה.

על מנת שההזמנה תועבר לביצוע ללא עיכובים יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מדויק.

לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

למען הסר ספק, רק הזמנה שאושרה על ידי חברת האשראי תחייב את ביצוע העסקה על ידי החברה.

 

מדיניות משלוחים:

הספק ידאג לספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת שנמסרה בדף ההזמנה, עד 5 ימי עסקים ותעשה מאמצים כדי לספק את המוצרים במידית.

נא לשים לב, המשלוחים מתבצעים בין השעות 08:00-18:00 לכן מומלץ לשים כתובת שבה אתם נמצאים בשעות האלו.

אספקת המוצרים תהא בכפוף למדיניות אספקת המוצרים של חברת השליחויות.

לקוח רשאי לבצע איסוף עצמי של המוצר הנרכש באחת מנקודות המכירה של E-post, ובמקרה כזה עליו לבחור באפשרות זו בעת תהליך הרכישה.  לאחר הגעתה של החבילה ללוקר או לנקודת החלוקה תשלח חברת השליחויות מסרון לנמען ובו מידע הנדרש לצורך איסוף החבילה. במידה והנמען לא יגיע בתוך 7 ימי עסקים לאיסוף החבילה מנק’ חלוקה / בתוך 72 שעות לאיסוף החבילה מלוקר אוטומטי, היא תוחזר למחסן הלוגיסטי של החברה. בעת האיסוף יהיה על הלקוח להציג ת.ז.

החברה לא תהא אחראית לעיכוב באספקת המוצרים במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

כל סיבה שאינה בשליטת החברה או אתר החברה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או מעבר לקו הירוק. החברה תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש.

 

ביטול עסקה:

ניתן לבטל רכישת מוצר 48 שעות מיום קבלת המוצר כל עוד לא נעשה בו שימוש, אך ורק בהודעה בכתב ו/או האמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל כתובת הדוא”ל של החנות.

במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח כקבוע בחוק בעמלת ביטול בשיעור של 5% (+2% עמלת דמי ביטול חברת האשראי) משווי העסקה אך לא למעלה מ-100 ₪ החזר התשלום יבוצע לפי דרך התשלום שבה התבצעה העסקה. ההחזר יינתן רק לאחר שהפריטים הגיעו לספק וזאת לאחר בדיקה מקיפה שלא נעשה בפריטים כל שימוש.

חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח אל משרדי הספק- רח' יחזקאל 16 תל אביב יפו

במידה והלקוח אינו יכול להחזיר את המוצר לכתובת הספק, יכול הלקוח לשלוח בדואר רשום על חשבונו לכתובת הספק יחזקאל 16 תל אביב, וזאת בתיאום מראש עם השירות במייל.

על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא במוצר ובאריזה.

לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש או שהם לא בקופסא המקורית.

החזרת פריטים לאחר 2 ימי עסקים ועד 14 ימי עסקים (בתנאי שלא נעשה כל שימוש ולאחר בדיקה מקיפה מטעם הספק)  קרדיט למימוש באתר בשווי של הפריטים שהוחזרו.

ככל שההזמנה תבוטל שלא עקב הסיבות המפורטות בתחילת סעיף זה, תוחזר התמורה למשתמשת, אך דמי המשלוח לא יוחזרו למזמין.

אם לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר כי מוצר מסוים שהוזמן אזל, רשאי הספק לבטל את ההזמנה ולהשיב ללקוחה את מלוא התמורה ששילמה, לחילופין רשאי הספק להציע לה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תבחר הלקוחה שלא לרכוש את המוצר החלופי, תבוטל ההזמנה ומלוא כספה יושב לה. השבת הסכום ששולם כאמור הינה הסעד היחיד אשר תהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה.

הזיכוי יעשה או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח או באמצעות העברת הסכום ללקוח בדרך אחרת עליה יחליט הספק רק לאחר שהלקוח ישיב את המוצר לספק כאמור להלן ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ותקנות הגנת הצרכן. זיכוי יבוצע לא לפני שיחלפו 4 ימי עסקים מהמועד בו השיבה הלקוחה את המוצר כאמור להלן.

ללקוחה לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי הספק שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר, בפועל בניכוי מחיר השליחות להחזרת המוצר.

אם סופק המוצר ללקוחה, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח, ועל חשבונה לכתובת: יחזקאל 16 תל אביב. היה והמוצר יישלח לספק באמצעות שליח, אזי כל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הלקוחה בלבד.

 

לא יינתן החזר כספי על משלוח, וזאת בשל העובדה שזהו שירות שנעשה בו שימוש.

ביטול העסקה ע”י הספק:

הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

במקרה בו תימצא טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר ו/או כל פרט בפרסומו.

במקרה בו המזמינה אינה מבצעת הזמנה בתנאים המופיעים באתר.

במקרה בו הספק יחשוד כי לקוחה מנצלת לרעה את היות ההזמנה מבוצעת מרחוק ו/או באמצעות האתר ו/או מנצלת לרעה את מדיניות ביטל העסקה של הספק.

הודעה על ביטול הזמנה תשלח ללקוחה בכתב ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינה בעת ביצוע ההזמנה.

 

 

אחריות:

השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. מובהר, כי המפעילים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שנגרם למשתמש ו/או לצד ג’, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים בקשר עם האתר,

הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהמפעילים לא יישאו בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).

המפעילים אינם מתחייבים, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים.

המפעילים אינם מתחייבים לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל המפעילים ובין אצל הנהלת האתר – ולא יהא באלה כדי להטיל על המפעילים איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים ולא תהא למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילים ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

המפעילים אינם אחראים לכל נזק ,לרבות בשל “וירוסים “ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

המשתמש באתר מתחייב לשפות את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיהם של המפעילים בהתאם לכל דין. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלו ו/או מסרו ו/או פרסמו באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעילים, במקרים בהם המפעילים יחששו כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, הם יהיו רשאים להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן הם שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות המפעילים על פי דין.

 

 

 

 

 

שירות לקוחות:

שאלות שלקוחה תבקש לשאול הנוגעות לתפעול האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בו, ניתן יהא להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני (contact.cohenshelly@gmail.com) הספק יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 72 שעות.

 

אבטחה ופרטיות:

הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע שמסרה הלקוחה ולא לעשות כל שימוש במידע ולא להעביר לגורם אחר ללא הרשאת הלקוחה אלא אם כן הדבר נדרש ע”פ דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הספק יאפשר גישה למידע רק למי מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות או לצרכי קבלת תמיכה טכנית.

הספק נוקט באמצעי זהירות ואבטחה מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות ואבטחת המידע. על אף האמור, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעמה ככל שמידע יאבד או יעשה בו שימוש.

 

הוראות לגבי שימוש בכרטיס אשראי:

הלקוחה מצהירה כי היא מודעת להוראות, חוק שירותי תשלום, תשע”ט-2019 ולהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981, במיוחד להוראות שעוסקות ב – “רכישה מרחוק” או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט”.

לקוחה שתבצע “הכחשת עסקה” בפנייה לחברת כרטיסי אשראי ותזוכה על ידה, ככל שהספק יוכיח כי העסקה בוצעה וכי הלקוחה קיבלה את המוצר לכתובת שמסרה, הספק ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לתבוע מלקוחה כזו פיצויים בסך של 2,000 ₪ בגין האמור לעיל ללא צורך בהוכחת נזק.

 

הצהרת נגישות

שלי כהן ומי שמטעמה רואים את נושא הנגישות באינטרנט כראשון במעלה, לא רק כמענה לחוק מדינת ישראל, אלא מתוך רגישות רבה כלפי אנשי עם מוגבלויות.

ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות, ולשם כך מושקעים מאמצים ומשאבים רבים.

מטרת ההנגשה הינה לשפר את האתר כך שיהיה זמין, נוח וידידותי לשימוש עבור כל אדם.

הנגשת האתר היא ברמת AA ועומדת בתקן הישראלי 5568 והתקן הבינלאומי WCAG 2.0.

 

עוגיות (“Cookies“)

כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בעוגיות (“Cookies”) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש. יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.

מעצם גלישתך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בעוגיות.

חברת י.ד. שלוס בע”מ משתמשת בעוגיות במסגרת האתר, בין היתר, על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר ועל מנת לתת שירות מהיר ולייעל את השימוש באתר.

כל גולש רשאי ויכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שעוגיות לא יפעלו במחשב שלו. ראוי לציין כי שינוי הגדרה זו תספק לגולש חווית משתמש ירודה.

נוסח מעודכן ליום 16 במרץ, 2022.

 

נתקלתם בקושי?

אתר שלי כהן ממשיך להתעדכן באופן שוטף, ולכן על אף מאמצנו הרבים להנגשת האתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר הדורשים מאמצי הנגשה נוספים.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה, בקשה או הצעות לשיפור

באמצעות המייל contact.cohenshelly.com

או באמצעות טופס צור קשר או בטלפון 0546649484

 

גלישה נעימה